Stadia dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Stadia dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmują a) projekt wstępny, b) projekt techniczny, c) rysunki robocze. Każde z tych stadiów jest rozwinięciem stadium poprzedniego. W zależności od rodzaju projektowanej inwestycji, jej znaczenia, rozmiaru, nowości – dokumentacja projektowo-kosztorysowa może być sporządzona w trzech, dwóch lub jednym stadium. Dokumentacja trzystadiowa jest stosowana w projektowaniu obiektu, który ma być wzniesiony z zastosowaniem nowej, nie opanowanej jeszcze metody produkcji lub z zastosowaniem skomplikowanego .procesu technologicznego oraz w przypadkach wykonania projektu indywidualnego, gdy nie ma możności wykorzystania projektów typowych lub wzorcowych. Zadaniem projektu wstępnego jest wykazanie technicznej możliwości i ekonomicznej celowości realizacji planowanej inwestycji w danym miejscu oraz rozwiązanie zasadniczych problemów architektonicznych i konstrukcyjnych. Continue reading „Stadia dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Wielkosc powierzchni ruchu

Powierzchnia ruchu (Pr) umożliwia bezpośrednie lub pośrednie dojście do każdego z podanych w programie pomieszczeń. Wielkość powierzchni ruchu w założeniach projektowych przyjmuje się w ilości 8-:-301)/0 ogólnej powierzchni użytkowej. Prócz powierzchni ruchu przewiduje się jeszcze powierzchnię konstrukcyjną, którą zajmują mury, filary i ścianki działowe otaczając wszystkie pomieszczenia. Przewidywana kubatura budynku. Założenia projektowe określają również wymaganą wysokość poszczególnych pomieszczeń. Continue reading „Wielkosc powierzchni ruchu”

Ogólna konstrukcja budynku w zalozeniach projektowych

Ogólna konstrukcja budynku w założeniach projektowych określa sposób wykonania fundamentów, murów, stropów i dachu, jeżeli z góry wiadomo, że te konstrukcje będzie można stosować ze względu na posiadany materiał. Zazwyczaj jednak wybór konstrukcji i materiałów należy do projektanta, Instalacje w budynku mają zasadnicze znaczenie. W zakres instalacji wchodzi: ogrzewanie, wodociąg i kanalizacja, gaz, wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie, instalacje elektryczne siły i światła, instalacje sygnalizacyjne, przeciwpożarowe, odgromowe i inne. Określenie w założeniach projektowych wymaganych instalacji nadaje właściwy charakter projektowanemu budynkowi, jednakże znacznie wpływa na koszt budowy i często narzuca specjalne rozwiązanie. Orientacyjny koszt inwestycji określa się na podstawie przybliżonej kubatury i kosztu 1 m budynku ustalonego przez porównanie z kosztami innych budowli danego rodzaju. Continue reading „Ogólna konstrukcja budynku w zalozeniach projektowych”

Projekt techniczny (podstawowy)

Projekt techniczny (podstawowy) stanowi pełne rozwiązanie wszystkich zasadniczych zagadnień architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych i organizacji budowy. Projekt podstawowy wykonuje się w skali 1: 100. Wymaga on zatwierdzenia władz budowlanych. Rysunki robocze stanowią podstawę do realizacji budowy na miejscu, w której zawarte są ostateczne rozwiązania szczegółów technicznych i uzgodnienia projektów międzybranżowych i innych, zależnie od potrzeby. Rysunki robocze wykonuje się w skali 1 : 50. Continue reading „Projekt techniczny (podstawowy)”

Wstrzasy powstajace po wbijaniu scianek

Obudowę wykopów kanalizacyjnych za pomocą ścianek szczelnych stosuje się w zasadzie bardzo rzadko. Przemawiają przeciw niej opisane wyżej względy hydrauliczne, czyli tendencja powstawania stanów kurzawkowych gruntu przy dnie wykopu oraz trudności wbijania ścianek szczelnych w warunkach miejskich. Trudności te są tym większe, im bliżej linii zabudowy znajduje się ścianka szczelna. Wstrząsy powstające po wbijaniu ścianek mogą być nieraz przyczyną uszkodzeń budynków znajdujących się w pobliżu. Poważną przeszkodą przy wykonywaniu ścianek szczelnych są urządzenia podziemne istniejące w ulicach miejskich. Continue reading „Wstrzasy powstajace po wbijaniu scianek”

Obliczenie statyczne obudowy scian wykopu

Obliczenie statyczne obudowy ścian wykopu 3. 2. 1. Uwagi wstępne. Znormalizowane wymiary elementów obudowy czasowej ścian wykopów kanalizacyjnych są ustalone praktycznie w ten sposób, że dla wykopów o najczęściej spotykanych głębokościach oraz przy zwykle stosowanej szerokości dla wszystkich rodzajów gruntów, na które można natrafić, zbędne jest obliczanie statyczne obudowy czasowej ścian wykopów. Continue reading „Obliczenie statyczne obudowy scian wykopu”

Grunt przy krawedzi wykopu nie moze przesunac sie w kierunku wykopu

Grunt przy krawędzi wykopu nie może przesunąć się w kierunku wykopu, gdyż, jak to już było wspomniane, przeszkodzi temu rozpora. W miarę wykonywania wykopu istnieje jednak możliwość poziomego ruchu poniżej, w miarę pogłębienia i obudowy wykopu. Powierzchnia odłamu będzie miała w tych warunkach inny kształt, niż płaszczyzna odłamu Rankinea. Nie będzie ona przede wszystkim płaszczyzną w dolnej swej części, natomiast będzie styczną -do płaszczyzny nachylonej pod kątem 450 + cp/2, odpowiadającej teorii Rankinea; w górnej części musi być prostopadła do terenu. Aby znaleźć kształt powierzchni odpowiadającej podanym wyżej warunkom, dokonano wielu badań i to zarówno modelowych, jak bezpośrednich pomiarów naprężeń w środowisku gruntowym w bezpośrednim sąsiedztwie ściany wykopu. Continue reading „Grunt przy krawedzi wykopu nie moze przesunac sie w kierunku wykopu”

Frakcje kruszywa

Frakcję kruszywa, jaka przeszła przez dane sito, oznacza się przez odjęcie od pierwotnego ciężaru kruszywa wsypanego do sita pozostałości na sicie oraz ziarn uwolnionych z oczek siatki przez wytarcie sztywnym pędzlem sita odwróconego nad papierem. Badanie jednorodności, stopnia zwietrzenia i zanieczyszczenia kruszywa. Badania jednorodności, stopnia zwietrzenia i zanieczyszczenia kruszywa ustala się makroskopowo, a przy badaniach dokładniejszych – na szlifach mikroskopowych, sporządzanych z poszczególnych kawałków kruszywa. W przypadku kruszywa niejednorodnego, należy podać jakie rodzaje skał i w jakim procentowym stosunku, wchodzą w Skład kruszywa. Zanieczyszczenia kruszywa bada się przez odmycie lub odsianie. Continue reading „Frakcje kruszywa”

Dozowanie objetosciowe jest niedokladne

Dozowanie objętościowe jest niedokładne, gdyż objętości cementu lub kruszywa mogą być różne przy tym samym ciężarze zależnie od stopnia utrzęsienia, a poza tym objętość kruszywa zależy w dużej mierze od jego wilgotności. Np. litr luźno nasypanego cementu waży mniej więcej 1,1 -; – 1,2 kg, przez utrzęsienie zaś ciężar litra cementu urasta do 1,6 kg. Zagęszczenie kruszywa, zwłaszcza grubszego, ma mniejszy wpływ na przyrost ciężaru objętościowego, większe znaczenie natomiast posiada wilgotność drobnego kruszywa, gdyż przy wilgotności małej (do 6%) piasek wykazuje pewne geometryczne spęcznienie, ze wzrostem zaś wilgotności wzrasta również ciężar objętościowy kruszywa. Dając tę samą ilość cementu przy kruszywie mokrym (o dużej wilgotności) co przy suchym, dozujemy za mało cementu w wypadku kruszywa wilgotnego. Continue reading „Dozowanie objetosciowe jest niedokladne”

Otrzymany beton zgarniamy calkowicie do specjalnego objetosciomierza

Otrzymany beton zgarniamy całkowicie do specjalnego objętościomierza, zwracając uwagę na -to, żeby na blasze stołu nie było żadnych pozostałości zarobu. Objętościomierz składa się z żelaznego cylindra z przyspawanym do niego denkiem oraz wstawką do mierzenia objętości betonu; zagęszczanie zarobu dokonuje się za pomocą żelaznego ubijaka. Jeżeli po zmierzeniu objętości zarobu w cylindrze okaże się, że objętość ta jest większa lub mniejsza od założonej (10 litrów), to należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć ilości cementu, składników kruszywa oraz wody, pozostawiając bez zmiany wskaźnik cementowo-wodny. Podanemu projektowaniu towarzyszy przesiew składników betonu przez komplet sit, obliczenie rzędnych krzywej uziarnienia dla zaprojektowanej mieszanki oraz wykreślenie tej krzywej. Po otrzymaniu dotychczas omawianego laboratoryjnego składu betonu przystępujemy do praktycznego ustalenia mieszanki roboczej, którą będziemy przygotowyw ać celem zabetonowania konstrukcji. Continue reading „Otrzymany beton zgarniamy calkowicie do specjalnego objetosciomierza”