Ulewny deszcz wyplukuje ze swiezego betonu cement

Ulewny deszcz wypłukuje ze świeżego betonu cement. Mróz w pierwszych dniach twardnienia betonu, a zwłaszcza w okresie wiązania cementu (12- 14 godz. ), działa na beton niszcząco, gdyż przerywa zachodzący w czasie wiązania betonu proces chemiczny. Dlatego w upalne lato beton należy zabezpieczyć workami lub matami ze słomy lub trzciny, polewać go co kilka godzin wodą lub przykrywać warstwą mokrego piasku czy trocin, które po wyschnięciu trzeba ponownie nawilżać. Przed ulewnym deszczem świeży beton zabezpiecza się papą, matami lub workami po cemencie. Continue reading „Ulewny deszcz wyplukuje ze swiezego betonu cement”

Kamienie sztuczne niewypalane

Kamienie sztuczne niewypalane i elementy prefabrykowane Obok kamieni sztucznych wypalanych, do których zaliczamy wyroby ceramiczne, w dzisiejszym budownictwie stosuje się wiele rodzajów kamieni sztucznych niewypalanych, o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej. Cechy te uzyskują one w wyniku chemicznych procesów zachodzących w toku produkcji tych kamieni pomiędzy różnymi ich składnikami. Do otrzymywanych w ten sposób kamieni sztucznych należą przede wszystkim wyroby cementowe, silikatowe i wyroby z betonu lekkiego. 6. 1. Continue reading „Kamienie sztuczne niewypalane”

Ustalona dlugosc elementów obudowy

Ustalona długość elementów obudowy (np. długość bali przy obudowie drewnianej poziomej) powoduje konieczność podziału wykopu na odcinki odpowiadające tej długości oraz konieczność opracowania, zarówno dla robót wykopowych, jak i właściwych robót montażowo-budowlanych, metody wykonawstwa dla każdego odcinka osobno. Deskowanie takiego odcinka powinno stanowić odrębną całość, przy zapewnieniu stateczności obudowy. Nie mogą np. podłużne bale deskowania poziomego wystawać poza ustaloną sekcję wykopu (tzw. Continue reading „Ustalona dlugosc elementów obudowy”

Wykop z luzami miedzy balami

Wykop z luzami między balami. Ten rodzaj obudowy stosuje się przy gruntach spoistych, gdzie nie zachodzi obawa obsypywania się gruntu. W szerokich wykopach czyli takich, przy których rozpiętość między ścianami przekracza 5,0 m, w warunkach istniejących na ulicach miast stosuje się zazwyczaj obudowę z bali lub dyli poziomych. Najczęściejstosowana jest tu tzw. metoda berlińska, o której będzie mowa w dalszej części niniejszego rozdziału. Continue reading „Wykop z luzami miedzy balami”

punkt na dolnej krawedzi wykopu

Aby wyznaczyć położenie powierzchni poślizgu obieramy na powierzchni terenu dowolny punkt. Przez ten punkt oraz przez punkt na dolnej krawędzi wykopu prowadzimy spiralę logarytmiczną odpowiadającą podanemu wyżej równaniu. Krzywej tej odpowiada środek O leżący na prostej d1Dl Bryła gruntu – aod; znajduje się w równowadze przy działaniu na nią następujących sił – ciężaru bryły Wl, odporu FI na powierzchni poślizgu bdl oraz wypadkowej parcia gruntu Pl Ponieważ kierunek siły FI przechodzi przez środek krzywej 0, przeto biorąc moment pozostałych dwóch sił względem punktu O, otrzymamy Pl la = 1 l. skąd p = WIl, Wielkości la i l, oznaczają kolejno wielkości ramion sił P, i Wl. Można je bez trudu wyznaczyć korzystając z zależności geometrycznych, biorąc pod uwagę podaną wyżej wielkość charakteryzującą kierunek działania sił P, wypadkowej 0,45 do 0,55 H. Continue reading „punkt na dolnej krawedzi wykopu”

Beben Devala do badania scieralnosci kruszywa kamiennego

Bęben Devala do badania ścieralności kruszywa kamiennego Próbkę wsypuje się do bębna Devala. Liczba obrotów bębna w czasie badania (5 godzin) wynosi 10000 obrotów. Po ukończeniu próby całkowitą zawartość bębna przesiewa się przez sito o otworach 1,68 mm. Zawartość sita dokładnie się przemywa, suszy i waży. Ścieralność S oblicza się w procentach ze wzoru: S = c, – c2X 100 gdzie: CI – Ciężar próbki suchej przed próbą, C2 – ciężar próbki po próbie. Continue reading „Beben Devala do badania scieralnosci kruszywa kamiennego”

Zmiennosc wytrzymalosci miarodajnej i wytrzymalosci betonu po 90 dniach twardnienia przy zmiennym wspólczynniku cementowo-wodnym przedstawiaja krzywe

Zmienność wytrzymałości miarodajnej i wytrzymałości betonu po 90 dniach twardnienia przy zmiennym współczynniku cementowo-wodnym przedstawiają krzywe . Największą wytrzymałość uzyskuje beton przy bliskim liczby 2,2 (~= 0; 45) , a więc przy mniej więcej dwukrotnie większej ilości wody, niż wymagają procesy chemiczne. Fakt osiągania przez beton największej wytrzymałości ~ = 2,2 tłumaczy się tym, że beton ten ma dobrą urabialność, dzięki której uzyskuje możliwie dużą szczelność w stanie świeżym; beton o zaczynie pełnym nie posiada porów powstających na skutek odparowania wody, lecz nie ma dostatecznej szczelności, gdyż wskutek, małej ciekłości próżnie kruszywa nie są należycie zapełnione. Ze wzrostem ciekłości beton staje się po odparowaniu nadmiaru wody bardziej porowaty przy tej samej, co dla ~ = 2,2 lub niewiele lepszej szczelności. Z porównania krzywych wynika, że z biegiem czasu wytrzymałość wodnistych betonów wzrasta ba rdziej, niż betonów o mniejszej zawartości wody; zjawisko to tłumaczy się postępującą nadal hydratacją stwardniałego betonu, zmniejszającą porowatość betonu. Continue reading „Zmiennosc wytrzymalosci miarodajnej i wytrzymalosci betonu po 90 dniach twardnienia przy zmiennym wspólczynniku cementowo-wodnym przedstawiaja krzywe”

Dozowanie objetosciowe jest niedokladne

Dozowanie objętościowe jest niedokładne, gdyż objętości cementu lub kruszywa mogą być różne przy tym samym ciężarze zależnie od stopnia utrzęsienia, a poza tym objętość kruszywa zależy w dużej mierze od jego wilgotności. Np. litr luźno nasypanego cementu waży mniej więcej 1,1 -; – 1,2 kg, przez utrzęsienie zaś ciężar litra cementu urasta do 1,6 kg. Zagęszczenie kruszywa, zwłaszcza grubszego, ma mniejszy wpływ na przyrost ciężaru objętościowego, większe znaczenie natomiast posiada wilgotność drobnego kruszywa, gdyż przy wilgotności małej (do 6%) piasek wykazuje pewne geometryczne spęcznienie, ze wzrostem zaś wilgotności wzrasta również ciężar objętościowy kruszywa. Dając tę samą ilość cementu przy kruszywie mokrym (o dużej wilgotności) co przy suchym, dozujemy za mało cementu w wypadku kruszywa wilgotnego. Continue reading „Dozowanie objetosciowe jest niedokladne”