Pionowe sciany wykopu niespoistych

Były prowadzone pomiary tego parcia na kilku wielkich budowach, np. badanie Terzaghiego przy budowie kolei podziemnej w gruncie piaszczystym w Berlinie oraz podobne badania prowadzone w gruntach ilastych w Chicago i Detroit. Ponadto były również prowadzone prace teoretyczne. Do najbardziej znanych należą tu badania Ohde oraz Terzaghiego. Maksymalne głębokości nieodeskowanego o ścianach pionowych. Continue reading „Pionowe sciany wykopu niespoistych”

glebokosci naprezenia poziome w gruncie

Aby wyznaczyć tę głębokość, można posłużyć się rozważaniami teorii Rankinea : Przy ruchu ściany w kierunku wykopu z położenia do położenia a naprężenia w gruncie spoistym będą się zmieniały następująco. Do głębokości Zo = ~]i N !li – naprężenia są ujemne, to znaczy grunt nie obciąża ściany, jeśli nie pojawi się rysa na powierzchni gruntu. We wzorze tym: y – ciężar objętościowy gruntu, c – spójność gruntu, N!li = tg2 ( 45 o + ; ) gdzie tp – kąt tarcia wewnętrznego gruntu. Poniżej wymienionej głębokości naprężenia poziome w gruncie mają wartość dodatnią i będą zwiększać się w miarę zagłębienia. Przy głębokości Ho = 2 Zo suma naprężeń dodatnich wyrównuje sumę naprężeń ujemnych. Continue reading „glebokosci naprezenia poziome w gruncie”

Obliczenie statyczne obudowy scian wykopu

Obliczenie statyczne obudowy ścian wykopu 3. 2. 1. Uwagi wstępne. Znormalizowane wymiary elementów obudowy czasowej ścian wykopów kanalizacyjnych są ustalone praktycznie w ten sposób, że dla wykopów o najczęściej spotykanych głębokościach oraz przy zwykle stosowanej szerokości dla wszystkich rodzajów gruntów, na które można natrafić, zbędne jest obliczanie statyczne obudowy czasowej ścian wykopów. Continue reading „Obliczenie statyczne obudowy scian wykopu”

Stan obciazen sciany zmienia sie

Przy obliczaniu ścian oporowych, jako miarodajne naprężenie obciążające przyjmujemy wielkości obciążeń poziomych ściany odpowiadające stanowi czynnemu naprężeń. W każdym z tych przypadków powstaje ruch górnej krawędzi ściany, a więc i ruch punktu . Stan obciążeń ściany zmienia się, rosnąc proporcjonalnie do głębokości. Na głębokości H poziome obciążenie jednostkowe Ph ściany wyrazi się wzorem Ph = r H tg2 (450 – cp/2) Wypadkowa parcia poziomego, przechodząc przez środek ciężkości trójkąta obciążeń znajduje się na jednej trzeciej wysokości ściany, licząc od jej spodu. Opisane wyżej warunki nie mogą powstać przy ścianach wykopów odeskowanych. Continue reading „Stan obciazen sciany zmienia sie”

Usuwanie zanieczyszczen gliniastych i ilastych

Usuwanie zanieczyszczeń gliniastych i ilastych a) Kruszywo nasypuje się do skrzyni ustawionej ze spadkiem i zaopatrzonej w dolnym boku w otwór zasłonięty gęstą, siatką, drucianą i polewa się obficie wodą, mieszając bez przerwy grabiami lub łopatami. Strumień wody porywa drobne cząstki zanieczyszczeń i odpływa wraz z nimi przez siatkę. b) Koryto z desek, posiadające w dnie gęstą siatkę, ustawia się na kobyłkach ze znacznym pochyleniem; do dna koryta przybija się listewki, aby zmniejszyć szybkość ruchu ziarn kruszywa i tym samym dokładniej przepłukać kruszywo. Przy tym sposobie strumień wody powinien być silniejszy niż poprzednio, gdyż mieszanie kruszywa w wąskim korycie jest utrudnione. Jeżeli zbierający się pod siatką osad zawiera jeszcze znaczną ilość drobnego kruszywa, może on być ponownie przepłukany. Continue reading „Usuwanie zanieczyszczen gliniastych i ilastych”

Stal Griffel

Stal Griffel Dzięki specjalnym dodatkom stal Griffel posiada wyższą granicę płynności niż stal handlowa (Qr = 9600 kG/cm2, R, = 6000 kG/cm2). Przekrój stali Griffel, powstał przez wycięcie z przekroju kołowego jego części kształtu ósemkowego. Zaletą stali Griffel jest możliwość układania w jednym rzędzie uzbrojenia większej ilości wkładek (przy pionowym ich ustawieniu) niż wkładek z innych stali. Przy ułożeniu prętów poziomo, zachodzi obawa, że w wypadku ręcznego zagęszczania betonu nie zapełni on szczelnie miejsc pod wkładkami, wskutek czego może powstać niedostateczna przyczepność betonu do stali. 6. Continue reading „Stal Griffel”

. Zasadniczo stosuje sie 4 metody dawkowania

Jeżeli np. użyjemy do betonu cementu marki ,,350, a wskaźnik cementowo-wodny wynosi 1,7 – to można obliczyć przybliżoną wytrzymałość betonu po 28 dniach twardnienia ze wzoru: R28 = 160 (1,7 – 0,5) = 192 kGfcm2 W wypadku użycia cementu marki ,,250 przy wskaźniku ~= 2,2, tj. przy znacznie mniejszej ilości wody niż poprzednio, otrzymamy ze wzoru : RZ8 = 140 (2,2 – 0,5) = 238 kGJcm2 Z przytoczonych przykładów wynika, że zmniejszając ilość wody można otrzymać większą wytrzymałość nawet przy słabszym dawkowaniu cementu; należy zapewnić betonowi odpowiednią urabialność i zastosować właściwy sposób zagęszczania zarobu, aby uzyskać możliwie szczelny beton w stanie świeżym. Niekiedy określa się w projekcie beton minimalną zawartością cementu ustalonej marki w 1 m3 gotowego betonu. Np. Continue reading „. Zasadniczo stosuje sie 4 metody dawkowania”

DAWKOWANIE WAGOWE

DAWKOWANIE WAGOWE Dawkowanie wagowe jest metodą najczęściej stosowaną przy poważniejszych robotach żelbetowych lub betonowych, gdyż daje wystarczającą dokładność i ponadto odznacza się prostotą teoretycznych założeń. Zasadę dawkowania wagowego przy projektowaniu mieszanki stanowi oparcie się na absolutnych objętościach składników betonu. Absolutna objętość któregokolwiek składnika wyraża się stosunkiem ciężaru tego składnika w stanie suchym do jego ciężaru właściwego, np. dla piasku , gdzie F jest ciężarem piasku, oznacza, że piasek ułożył się w naczyniu tak szczelnie, że nie posiada próżni; mówiąc inaczej, piasek posiada w tym wypadku największą gęstość . : Ponieważ zadaniem dozowania jest takie dobranie składników, aby ułożony w deskowaniu beton nie zawierał próżni (był najbardziej szczelny), podstawą dawkowania wagowego jest tzw. Continue reading „DAWKOWANIE WAGOWE”

Architektura 21szego wieku : „Come to Andalsnes” / Kristina Karlsson & amp; Pauliina Koskinen Tonboe

Dzięki uprzejmości Kristiny Karlsson i Pauliiny Koskinen Tonboe Kristina Karlsson i Pauliina Koskinen Tonboe otrzymali wspólną pierwszą nagrodę w konkursie pomysłów na rozwój projektu ndalsnes w Rauma w Norwegii.
Wśród 40 propozycji z całej Skandynawii, ich.
Przyjdź do.
Ndalsnes.
propozycja wyróżnia się najlepszą koncepcją planu głównego. Continue reading „Architektura 21szego wieku : „Come to Andalsnes” / Kristina Karlsson & amp; Pauliina Koskinen Tonboe”

Architektura i nowoczesne budownictwo – 2011 AIA Honor Award / Horizontal Skyscraper / Steven Holl Architects

Istnieje kilka budynków, które mają moc cofania się i czerpania przyjemności z bycia częścią naszego zawodu.
Dla nas Horyzontalny Wieżowiec Stevena Holla właśnie to robi.
Kiedy dzieliliśmy się z wami, jest to projekt, który z wdziękiem unosi się nad krajobrazem Shenzhen, umożliwiając zajęcie zarówno ziemi, jak i wzniesionego poziomu gruntu.
Projekt równoważy budowę z naturalnymi, jak odbijające się baseny i bujną zielenią przeplatają się z małymi restauracjami i kawiarniami, a także jako zatopione kostki .
głównych skrzydeł centrum. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – 2011 AIA Honor Award / Horizontal Skyscraper / Steven Holl Architects”