Skladniki betonu

Składniki betonu, a więc cement, kruszywo o odpowiednim uziarnieniu i woda muszą być dobierane w takiej proporcji, aby beton miał odpowiednią gęstość, w czasie układania go w deskowaniu wymaganą wytrzymałość po stwardnieniu. Wytrzymałość betonu zależy od wytrzymałości kruszywa, ilości i marki cementu oraz od ilości wody. Jeżeli kruszywo jest odpowiednie, to przy tym samym rodzaju cementu wytrzymałość betonu będzie zależna od wagowego stosunku cementu do wody. Stosunek ten nosi nazwę wskaźnika cementowo-wodnego. Im wyższy jest wskaźnik, tym większa jest wytrzymałość betonu. Continue reading „Skladniki betonu”

Promienie sloneczne powoduja silne odparowywanie wilgoci z betonu

Wskutek drgań następuje przesuwanie się względem siebie poszczególnych ziaren kruszywa w świeżej masie betonowej, powodując jej zagęszczenie. Przesuwając stopniowo buławę w kierunku pionowym, od dołu ku górze, a następnie poziomo w celu powtórzenia tej samej operacji dla przylegającej partii betonu, uzyskujemy należyte zagęszczenie masy w całej konstrukcji. Każdy beton po ułożeniu go w deskowaniu i zagęszczeniu wymaga odpowiedniej pielęgnacji aż do czasu zupełnego stwardnienia. Na świeży i niedostatecznie stwardniały beton wpływają ujemnie zarówno silne nagrzewanie promieniami słonecznymi, jak również deszcz i mróz. Promienie słoneczne powodują silne odparowywanie wilgoci z betonu, wskutek czego powstają rysy skurczowe i pęknięcia. Continue reading „Promienie sloneczne powoduja silne odparowywanie wilgoci z betonu”

Gipsobeton

Gipsobetonem nazywamy beton wykonany z kruszywa używanego do betonu zwykłego, gruzo lub żużlobetonu i ze spoiwa gipsowego. Najczęściej stosowanymi kruszywami jest piasek, żużel paleniskowy lub gruz ceglany odpowiednio pokruszony i oczyszczony. Z gipsobetonu wykonuje się elementy ścienne w postaci bloków pełnych lub pustaki stropowe w rodzaju pustaków żużlo- betonowych DMS. Używa się go również do budowy monolitycznych ścian wylewanych w deskowaniach przestawnych. Wytrzymałość gipsobetonów w stanie suchym w zależności od użytego kruszywa i ilości gipsu w 1 m3 betonu mieści się najczęściej w granicach 30-; . Continue reading „Gipsobeton”

Parcie hydrostatyczne wody

Przy poziomej obudowie ścian wykopu, grunt przylegający do wykopu jest odwodniony przed wykonaniem wykopu lub też w czasie trwania robót wykopowych. Stąd obliczenia statyczne dla takiej obudowy przeprowadzać należy, licząc się jedynie z obciążeniem jej gruntem, nie uwzględniając parcia wody. Parcie hydrostatyczne wody należy brać pod uwagę jedynie przy obliczaniu ścian szczelnych i to wtedy tylko, kiedy poziom wody gruntowej poza wykopem nie jest obniżony przez depresję. Dawniej wymiary obudowy wykopów były wyznaczane przy założeniu, że parcie gruntu rośnie wprost proporcjonalnie wraz z głębokością, podobnie jak parcie hydrostatyczne wody, tj. że dla wykopu o pewnej głębokości największe parcie wywiera grunt przy jego dnie. Continue reading „Parcie hydrostatyczne wody”

Zwiezlosc okresla sie wg normy PN-53/B-04115

Zwięzłość określa się wg normy PN-53/B-04115. Wytrzymałość tłucznia na uderzenie Wytrzymałość tłucznia na uderzenie polega na ustaleniu zmian jakie zachodzą w uziarnieniu tłucznia kamiennego pod wpływem siły działającej w sposób dynamiczny. Próbkę tłucznia umieszcza się w moździerzu stalowym i przykrywa rdzeniem stalowym. Po wyjęciu próbki z moździerza ustala się procentową zawartość ziarn przechodzących przez sito o średnicy oczek 10 mm oraz stopień zmiażdżenia tłucznia Badanie przeprowadza się wg normy PN-53/B-04114. W badaniach materiałów kamiennych do celów drogowych należy wyróżnić: – badania surowców skalnych przewidzianych do eksploatacji. Continue reading „Zwiezlosc okresla sie wg normy PN-53/B-04115”

Do analizy kruszywa drobnego (piasku i maczki)

Do analizy kruszywa drobnego (piasku i mączki) używany jest komplet sit ASTM o oczkach kwadratowych. , W wielu laboratoriach drogowych są stosowane do ustalenia frakcji kruszywa sita wg DIN . Do przesiewu kruszywa grubszego stosowane są sita z otworami okrągłymi o średnicy otworów 5, 10, 15 i 25 mm. Do analizy sitowej należy użyć całkowitą liczbę gramów kruszywa wysuszonego do stałego ciężaru w temperaturze 105 C. Dla kruszywa o grubszym uziarnieniu ilość kruszywa powinna wynosić 2500 -:- 5000 g, dla piasku i mączki 100 -:- ~50 g. Continue reading „Do analizy kruszywa drobnego (piasku i maczki)”

DAWKOWANIE OBJETOSCIOWE

DAWKOWANIE OBJĘTOŚCIOWE Najdawniej stosowane dozowanie objętościowe jest sposobem najprostszym, lecz niedokładnym; polega on na tym, że stosunek mieszaniny określa się objętościami poszczególnych składników. Do żwirowych betonów konstrukcyjnych stosuje się stosunek 1 : 2 : 4 – z tym, że pierwsza liczba oznacza cement, druga – piasek, trzecia – żwir; mieszamy pp. jedną taczkę cementu, dwie taczki piasku i cztery taczki żwiru. Słabsze betony wykonuje się w stosunku 1 : 3 : 6 i 1 : 4 : 8, mocniejszy beton w stosunku 1 : 1,5 : 3. Jeżeli zamiast piasku i żwiru stosujemy pospółkę, wówczas stosunek składników wyraża się dwiema cyframi, np. Continue reading „DAWKOWANIE OBJETOSCIOWE”

DAWKOWANIE WAGOWO-OBJETOSCIOWE

DAWKOWANIE WAGOWO-OBJĘTOŚCIOWE Metoda wagowo-objętościowa dawkowania polega na tym, że kruszywo i wodę dozujemy objętościowo, cement zaś wagowo. Dając cement na wagę, mamy gwarancję, że w każdym metrze sześciennym wykonanego betonu będzie przy dokładnym wymieszaniu składników jednakowa ilość cementu. Projektując mieszankę, korzystamy z tablicy , w której zamieszczono przybliżone ilości kruszywa i wody w 1 ma ułożonego w deskowaniu betonu, zależnie od zawartości cementu i ciekłości betonu. Ilości wody i kruszywa są podane w litrach. Tablica zawiera dane, wyprowadzone na podstawie licznych doświadczeń. Continue reading „DAWKOWANIE WAGOWO-OBJETOSCIOWE”

W równaniu ciezary wlasciwe wszystkich czterech skladników latwo ustalic, ciezary zas cementu i wody znajdujemy, obliczajac z równania , zaleznie od marki cementu

W równaniu ciężary właściwe wszystkich czterech składników łatwo ustalić, ciężary zaś cementu i wody znajdujemy, obliczając z równania , zależnie od marki cementu, wskaźnik cementowo-wodny i przyjmując w przybliżeniu ilość wody potrzebnej dla uzyskania odpowiedniej konsystencji betonu. Pozostają do ustalenia ciężary . Jeżeli założymy, że wzajemny stosunek piasku do żwiru jest np. 1 : 2, lub miału do tłucznia jest 1 : 1,5, to w równaniu G = 2F lub G = 1,5F, czyli otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą, które łatwo rozwiązać. Takie uproszczenie nie jest jednak słuszne, gdyż mieszanina obu rodzajów kruszyw w stosunku l : 2 lub l : 1,5 może okazać się niedostatecznie gęstą. Continue reading „W równaniu ciezary wlasciwe wszystkich czterech skladników latwo ustalic, ciezary zas cementu i wody znajdujemy, obliczajac z równania , zaleznie od marki cementu”

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Green Roof Part VI

Dwa domy, dwie szkoły i jeden klub tenisowy.
Wszystkie z niesamowitymi ekologicznymi zielonymi dachami.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Mill Valley Hillside / McGlashan Architecture Projekt Mill Valley Hillside jest rezydencją dla trzech pokoleń, w dwóch oddzielnych mieszkaniach, pod jednym zielonym dachem.
To przybliża dziadków do ich dzieci i wnuków, a jednocześnie tworzy przestrzenie dostosowane do każdego pokolenia. Continue reading „Budownictwo i architektura : AD Round Up: Green Roof Part VI”