Otrzymany beton zgarniamy calkowicie do specjalnego objetosciomierza

Otrzymany beton zgarniamy całkowicie do specjalnego objętościomierza, zwracając uwagę na -to, żeby na blasze stołu nie było żadnych pozostałości zarobu. Objętościomierz składa się z żelaznego cylindra z przyspawanym do niego denkiem oraz wstawką do mierzenia objętości betonu; zagęszczanie zarobu dokonuje się za pomocą żelaznego ubijaka. Jeżeli po zmierzeniu objętości zarobu w cylindrze okaże się, że objętość ta jest większa lub mniejsza od założonej (10 litrów), to należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć ilości cementu, składników kruszywa oraz wody, pozostawiając bez zmiany wskaźnik cementowo-wodny. Podanemu projektowaniu towarzyszy przesiew składników betonu przez komplet sit, obliczenie rzędnych krzywej uziarnienia dla zaprojektowanej mieszanki oraz wykreślenie tej krzywej. Po otrzymaniu dotychczas omawianego laboratoryjnego składu betonu przystępujemy do praktycznego ustalenia mieszanki roboczej, którą będziemy przygotowyw ać celem zabetonowania konstrukcji. Ustalając mieszankę roboczą, należy zwrócić uwagę na dwie okoliczności : a) za wartość wody w kruszywie (wilgotność kruszywa), I gdyż do projektowania mieszanki laboratoryjnej użyto kruszywa po wysuszeniu; b) zastosowanie objętościowego, a nie wagowego, jak podczas badań laboratoryjnych obmiaru dawkowanego kruszywa. [więcej w: koła do rusztowań, Zabudowa balkonów, gabloty aluminiowe ]

Badanie uziarnienia kruszywa

Badanie uziarnienia kruszywa Badanie uziarnienia wykonuje się za pomocą szablonów dla kruszyw powyżej 25 mm oraz sit dla sprawdzenia wymiarów oraz wykreślenia uziarnienia (granulometrycznej) kruszywa drobniejszego. Stosowane są komplety sit zestawione według różnych zasad i różnie znormalizowane w poszczególnych krajach. Dla kruszywa o wymiarach ziarn do 4 mm są stosowane w Polsce sita tkane z: otworami kwadratowymi, dla kruszywa powyżej 5 mm – sita o otworach okrągłych. Doświadczalnie ustalono, że sito o otworach kwadratowych może być zastąpione sitem o otworach okrągłych o średnicy 1 ,25 razy większej niż długość boku otworu kwadratowego. Komplet sit stasowany do analizy sitowej kruszywa przeznaczonego do betonu jest podany w tablicy 6. [hasła pokrewne: drabiny jezdne, koła do rusztowań, aluminiowe drabiny ]