Pionowe sciany wykopu niespoistych

Były prowadzone pomiary tego parcia na kilku wielkich budowach, np. badanie Terzaghiego przy budowie kolei podziemnej w gruncie piaszczystym w Berlinie oraz podobne badania prowadzone w gruntach ilastych w Chicago i Detroit. Ponadto były również prowadzone prace teoretyczne. Do najbardziej znanych należą tu badania Ohde oraz Terzaghiego. Maksymalne głębokości nieodeskowanego o ścianach pionowych. Continue reading „Pionowe sciany wykopu niespoistych”

glebokosci naprezenia poziome w gruncie

Aby wyznaczyć tę głębokość, można posłużyć się rozważaniami teorii Rankinea : Przy ruchu ściany w kierunku wykopu z położenia do położenia a naprężenia w gruncie spoistym będą się zmieniały następująco. Do głębokości Zo = ~]i N !li – naprężenia są ujemne, to znaczy grunt nie obciąża ściany, jeśli nie pojawi się rysa na powierzchni gruntu. We wzorze tym: y – ciężar objętościowy gruntu, c – spójność gruntu, N!li = tg2 ( 45 o + ; ) gdzie tp – kąt tarcia wewnętrznego gruntu. Poniżej wymienionej głębokości naprężenia poziome w gruncie mają wartość dodatnią i będą zwiększać się w miarę zagłębienia. Przy głębokości Ho = 2 Zo suma naprężeń dodatnich wyrównuje sumę naprężeń ujemnych. Continue reading „glebokosci naprezenia poziome w gruncie”

Obliczenie statyczne obudowy scian wykopu

Obliczenie statyczne obudowy ścian wykopu 3. 2. 1. Uwagi wstępne. Znormalizowane wymiary elementów obudowy czasowej ścian wykopów kanalizacyjnych są ustalone praktycznie w ten sposób, że dla wykopów o najczęściej spotykanych głębokościach oraz przy zwykle stosowanej szerokości dla wszystkich rodzajów gruntów, na które można natrafić, zbędne jest obliczanie statyczne obudowy czasowej ścian wykopów. Continue reading „Obliczenie statyczne obudowy scian wykopu”

Stan obciazen sciany zmienia sie

Przy obliczaniu ścian oporowych, jako miarodajne naprężenie obciążające przyjmujemy wielkości obciążeń poziomych ściany odpowiadające stanowi czynnemu naprężeń. W każdym z tych przypadków powstaje ruch górnej krawędzi ściany, a więc i ruch punktu . Stan obciążeń ściany zmienia się, rosnąc proporcjonalnie do głębokości. Na głębokości H poziome obciążenie jednostkowe Ph ściany wyrazi się wzorem Ph = r H tg2 (450 – cp/2) Wypadkowa parcia poziomego, przechodząc przez środek ciężkości trójkąta obciążeń znajduje się na jednej trzeciej wysokości ściany, licząc od jej spodu. Opisane wyżej warunki nie mogą powstać przy ścianach wykopów odeskowanych. Continue reading „Stan obciazen sciany zmienia sie”