Wstrzasy powstajace po wbijaniu scianek

Obudowę wykopów kanalizacyjnych za pomocą ścianek szczelnych stosuje się w zasadzie bardzo rzadko. Przemawiają przeciw niej opisane wyżej względy hydrauliczne, czyli tendencja powstawania stanów kurzawkowych gruntu przy dnie wykopu oraz trudności wbijania ścianek szczelnych w warunkach miejskich. Trudności te są tym większe, im bliżej linii zabudowy znajduje się ścianka szczelna. Wstrząsy powstające po wbijaniu ścianek mogą być nieraz przyczyną uszkodzeń budynków znajdujących się w pobliżu. Poważną przeszkodą przy wykonywaniu ścianek szczelnych są urządzenia podziemne istniejące w ulicach miejskich. Continue reading „Wstrzasy powstajace po wbijaniu scianek”

Wybór typu odeskowania

Wybór typu odeskowania. Przy obudowie czasowej wykopów kanalizacyjnych w miastach można stosować jeden z niżej wymienionych rodzajów obudowy. Dla wykopów o szerokości nie przekraczającej 5,0 m (w świetle ścian gruntu) stosuje się obudowę z bali poziomych (tzw. obudowa pozioma) albo obudowę z bali ustawionych pionowo (obudowa pionowa). Przy obudowie pionowej należy najpierw wymienić obudowę zwykłą, gdzie pionowe elementy obudowy czasowej (bale drewniane lub bale: z blachy stalowej) nie mają wpustów bocznych, mogą stykać się bokami a obudowa nie jest wodoszczelna. Continue reading „Wybór typu odeskowania”

stan naprezen czynnych

Znane są dwa takie stany przejściowych naprężeń granicznych – jeden z nich to tzw. stan naprężeń czynnych, drugi to stan naprężeń biernych. Pierwszy z tych stanów powstaje wtedy, kiedy obciążona przez grunt ściana podlega ruchowi w kierunku od gruntu. Ruch taki zezwala na rozprężenie się gruntu; tj. na zmniejszenie dotychczas istniejących naprężeń poziomych. Continue reading „stan naprezen czynnych”

punkt na dolnej krawedzi wykopu

Aby wyznaczyć położenie powierzchni poślizgu obieramy na powierzchni terenu dowolny punkt. Przez ten punkt oraz przez punkt na dolnej krawędzi wykopu prowadzimy spiralę logarytmiczną odpowiadającą podanemu wyżej równaniu. Krzywej tej odpowiada środek O leżący na prostej d1Dl Bryła gruntu – aod; znajduje się w równowadze przy działaniu na nią następujących sił – ciężaru bryły Wl, odporu FI na powierzchni poślizgu bdl oraz wypadkowej parcia gruntu Pl Ponieważ kierunek siły FI przechodzi przez środek krzywej 0, przeto biorąc moment pozostałych dwóch sił względem punktu O, otrzymamy Pl la = 1 l. skąd p = WIl, Wielkości la i l, oznaczają kolejno wielkości ramion sił P, i Wl. Można je bez trudu wyznaczyć korzystając z zależności geometrycznych, biorąc pod uwagę podaną wyżej wielkość charakteryzującą kierunek działania sił P, wypadkowej 0,45 do 0,55 H. Continue reading „punkt na dolnej krawedzi wykopu”

Twardosc skaly jako calosc

Twardość skały jako całość można określić wg, Mohsa jedynie wówczas, gdy składa się ona z jednego tylko minerału (gips, marmur, anhydryt). Twardość skały złożonej ustala się przez zbadanie jej ścieralności na tarczy i porównanie ze ścieralnością innych materiałów. Najbardziej istotną cechą dla. jakości materiału kamiennego, jest równomierna ścieralność, co zależy w dużej mierze od wielkości ziarn składników skałotwórczych. Równomierną ścieralność wykazują skały wybuchowe drobnoziarniste, O ścieralności skał osadowych decyduje rodzaj skały, a przy piaskowcach – rodzaj lepiszcza. Continue reading „Twardosc skaly jako calosc”

Badania surowców skalnych i gotowych wyrobów kamiennych

Badania surowców skalnych i gotowych wyrobów kamiennych. Badanie surowców skalnych Badania surowców skalnych przewidzianych do eksploatacji są powiązane z opracowaniem dokumentacji złoża. Badania powinny ściśle ustalić rodzaj materiału kamiennego, jego odmiany występujące w złożu, skład mineralogiczny, własności fizyczne i mechaniczne oraz rodzaje wyrobów drogowych do których może być użyty. Badania obejmują: pobranie próbek do badań ze wszystkich występujących odmian, do, wszechstronnych badań samego surowca oraz do stwierdzenia, na jakie wyroby ,badany materiał się nadaje (materiały brukowe, krawężniki oraz kruszywo zwykłe i granulowane). Dalsze badania obejmują badania gotowych produktów uzyskanych z danego surowca (cechy fizyczne i mechaniczne). Continue reading „Badania surowców skalnych i gotowych wyrobów kamiennych”

Stal gladka pospolitej jakosci

Stal gładka pospolitej jakości Materiał wkładek okrągłych, najczęściej używanych do żelbetu, stanowi stal węglowa bez znaku, zwana również stalą gładką pospolitej jakości. Stal gładka pospolitej jakości posiada niewielką domieszkę węgla oraz bardzo małe ilości krzemu, siarki, magnezu i fosforu. Granica płynności stali gładkiej: Qr = 20. 0. 0. Continue reading „Stal gladka pospolitej jakosci”

Siatka jednolita

Siatka jednolita (cięto-rozciągana) Siatkę jednolitą otrzymuje się przez rozcięcie blachy i rozciągnięcie jej na zimno. Siatka jednolita ma sztucznie podniesioną granicę plastyczności, jak stal Isteg. Stosuje się ją niekiedy do uzbrojenia płyt konstrukcji żelbetowych. DAWKOWANIE BETONU Dawkowanie betonu, zwane także dozowaniem, polega na takim dobraniu ilościowym składników, a więc cementu, wody i kruszywa o najwłaściwszym uziarnieniu, aby otrzymany zarób posiadał dobrą urabialność, beton zaś po 28 dniach twardnienia wykazał wytrzymałość przewidzianą obliczeniami statycznymi danej konstrukcji żelbetowej. Oczekiwanie przez 28 dni na stwierdzenie wytrzymałości zaprojektowanej mieszanki jest zbyt długie i w praktyce niedogodne; z tego powodu wykonano szereg badań, mających na celu wcześniejsze zorientowanie się, jaką wytrzymałość uzyska beton po 28 dniach twardnienia. Continue reading „Siatka jednolita”

Nowoczesna architektura : Przebudowa dawnego szpitala / Nowego Miasta Mieszkaniowego / ATENASTUDIO + 3TI PROGETTI ITALIA + KREJ ENGINEERING

Dzięki uprzejmości ATENASTUDIO ATENASTUDIO wraz z 3TI PROGETTI ITALIA i KREJ ENGINEERING podzieliliśmy się z nami swoją propozycją Międzynarodowego Konkursu Projektowego na Re-Development Dawnego Szpitala w Riva del Garda we Włoszech.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Obszar ten znajduje się na skraju historycznej tkaniny z ważnymi architektonicznymi ruinami, ale nie ma bezpośrednich wizualnych i funkcjonalnych relacji z okolicznymi obszarami miejskimi.
Nowy budynek manifestuje się jako budynek skierowany na wszystkie sposoby; działając jako zamawiający wokół otaczającego sektora budowlanego, podejmując szereg dopasowań istniejących budynków.
Idea projektu została wyartykułowana przez ustawienie jednolitej funkcjonalnej maszyny z istniejącym RSA, zarówno dla przepuszczalności usług, jak i dla. Continue reading „Nowoczesna architektura : Przebudowa dawnego szpitala / Nowego Miasta Mieszkaniowego / ATENASTUDIO + 3TI PROGETTI ITALIA + KREJ ENGINEERING”

Nowoczesna architektura : Nowy ratusz i sala koncertowa w Holon / Zarhy Architekci

Dzięki uprzejmości Zarhy Architekci Zarhy Architekci z siedzibą w Tel Avivie podzielili się z nami swoją propozycją dotyczącą Nowego Ratusza i sali koncertowej w Holon International Competition, za który otrzymali trzecią nagrodę.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Holon.
S Plaza Przez całą ludzką historię,.
Rynek miasta. Continue reading „Nowoczesna architektura : Nowy ratusz i sala koncertowa w Holon / Zarhy Architekci”