Stadia dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Stadia dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmują a) projekt wstępny, b) projekt techniczny, c) rysunki robocze. Każde z tych stadiów jest rozwinięciem stadium poprzedniego. W zależności od rodzaju projektowanej inwestycji, jej znaczenia, rozmiaru, nowości – dokumentacja projektowo-kosztorysowa może być sporządzona w trzech, dwóch lub jednym stadium. Dokumentacja trzystadiowa jest stosowana w projektowaniu obiektu, który ma być wzniesiony z zastosowaniem nowej, nie opanowanej jeszcze metody produkcji lub z zastosowaniem skomplikowanego .procesu technologicznego oraz w przypadkach wykonania projektu indywidualnego, gdy nie ma możności wykorzystania projektów typowych lub wzorcowych. Zadaniem projektu wstępnego jest wykazanie technicznej możliwości i ekonomicznej celowości realizacji planowanej inwestycji w danym miejscu oraz rozwiązanie zasadniczych problemów architektonicznych i konstrukcyjnych. Continue reading „Stadia dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Wielkosc powierzchni ruchu

Powierzchnia ruchu (Pr) umożliwia bezpośrednie lub pośrednie dojście do każdego z podanych w programie pomieszczeń. Wielkość powierzchni ruchu w założeniach projektowych przyjmuje się w ilości 8-:-301)/0 ogólnej powierzchni użytkowej. Prócz powierzchni ruchu przewiduje się jeszcze powierzchnię konstrukcyjną, którą zajmują mury, filary i ścianki działowe otaczając wszystkie pomieszczenia. Przewidywana kubatura budynku. Założenia projektowe określają również wymaganą wysokość poszczególnych pomieszczeń. Continue reading „Wielkosc powierzchni ruchu”

Ogólna konstrukcja budynku w zalozeniach projektowych

Ogólna konstrukcja budynku w założeniach projektowych określa sposób wykonania fundamentów, murów, stropów i dachu, jeżeli z góry wiadomo, że te konstrukcje będzie można stosować ze względu na posiadany materiał. Zazwyczaj jednak wybór konstrukcji i materiałów należy do projektanta, Instalacje w budynku mają zasadnicze znaczenie. W zakres instalacji wchodzi: ogrzewanie, wodociąg i kanalizacja, gaz, wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie, instalacje elektryczne siły i światła, instalacje sygnalizacyjne, przeciwpożarowe, odgromowe i inne. Określenie w założeniach projektowych wymaganych instalacji nadaje właściwy charakter projektowanemu budynkowi, jednakże znacznie wpływa na koszt budowy i często narzuca specjalne rozwiązanie. Orientacyjny koszt inwestycji określa się na podstawie przybliżonej kubatury i kosztu 1 m budynku ustalonego przez porównanie z kosztami innych budowli danego rodzaju. Continue reading „Ogólna konstrukcja budynku w zalozeniach projektowych”

Projekt techniczny (podstawowy)

Projekt techniczny (podstawowy) stanowi pełne rozwiązanie wszystkich zasadniczych zagadnień architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych i organizacji budowy. Projekt podstawowy wykonuje się w skali 1: 100. Wymaga on zatwierdzenia władz budowlanych. Rysunki robocze stanowią podstawę do realizacji budowy na miejscu, w której zawarte są ostateczne rozwiązania szczegółów technicznych i uzgodnienia projektów międzybranżowych i innych, zależnie od potrzeby. Rysunki robocze wykonuje się w skali 1 : 50. Continue reading „Projekt techniczny (podstawowy)”

Pionowe sciany wykopu niespoistych

Były prowadzone pomiary tego parcia na kilku wielkich budowach, np. badanie Terzaghiego przy budowie kolei podziemnej w gruncie piaszczystym w Berlinie oraz podobne badania prowadzone w gruntach ilastych w Chicago i Detroit. Ponadto były również prowadzone prace teoretyczne. Do najbardziej znanych należą tu badania Ohde oraz Terzaghiego. Maksymalne głębokości nieodeskowanego o ścianach pionowych. Continue reading „Pionowe sciany wykopu niespoistych”

Beben Devala do badania scieralnosci kruszywa kamiennego

Bęben Devala do badania ścieralności kruszywa kamiennego Próbkę wsypuje się do bębna Devala. Liczba obrotów bębna w czasie badania (5 godzin) wynosi 10000 obrotów. Po ukończeniu próby całkowitą zawartość bębna przesiewa się przez sito o otworach 1,68 mm. Zawartość sita dokładnie się przemywa, suszy i waży. Ścieralność S oblicza się w procentach ze wzoru: S = c, – c2X 100 gdzie: CI – Ciężar próbki suchej przed próbą, C2 – ciężar próbki po próbie. Continue reading „Beben Devala do badania scieralnosci kruszywa kamiennego”

Najczesciej uzywa sie pluczkarek bebnowych

Najczęściej używa się płuczkarek bębnowych. Nachylony do poziomu blaszany bęben posiada we wnętrzu spiralnie wygięty płaskownik dziurkowany lub blachę umocowaną do wewnętrznej powierzchni bębna. Przy wolnym obrocie bębna (10 – 20 obrotów w ciągu minuty) ziarna kruszywa, wsypanego do dolnej części bębna, posuwają się na skutek obrotu bębna do góry ,i ocierając się wzajemnie o powierzchnię bębna i spirali, trącą zanieczyszczenia: gliniaste pyły spływają z wodą, ściekającą z górnej do dolnej części bębna, a więc w przeciwnym kierunku, niż kruszywo. Przy przemywaniu którymkolwiek sposobem należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie pozbawić kruszywa drobniejszych ziarn piasku lub zanieczyszczeniami. Aby uniknąć porywania przez wodę drobnych cząsteczek, reguluje się prędkość strumienia wody lub stosuje się podwójne siatki. Continue reading „Najczesciej uzywa sie pluczkarek bebnowych”

Stal Griffel

Stal Griffel Dzięki specjalnym dodatkom stal Griffel posiada wyższą granicę płynności niż stal handlowa (Qr = 9600 kG/cm2, R, = 6000 kG/cm2). Przekrój stali Griffel, powstał przez wycięcie z przekroju kołowego jego części kształtu ósemkowego. Zaletą stali Griffel jest możliwość układania w jednym rzędzie uzbrojenia większej ilości wkładek (przy pionowym ich ustawieniu) niż wkładek z innych stali. Przy ułożeniu prętów poziomo, zachodzi obawa, że w wypadku ręcznego zagęszczania betonu nie zapełni on szczelnie miejsc pod wkładkami, wskutek czego może powstać niedostateczna przyczepność betonu do stali. 6. Continue reading „Stal Griffel”

Stal gladka pospolitej jakosci

Stal gładka pospolitej jakości Materiał wkładek okrągłych, najczęściej używanych do żelbetu, stanowi stal węglowa bez znaku, zwana również stalą gładką pospolitej jakości. Stal gładka pospolitej jakości posiada niewielką domieszkę węgla oraz bardzo małe ilości krzemu, siarki, magnezu i fosforu. Granica płynności stali gładkiej: Qr = 20. 0. 0. Continue reading „Stal gladka pospolitej jakosci”

Siatka jednolita

Siatka jednolita (cięto-rozciągana) Siatkę jednolitą otrzymuje się przez rozcięcie blachy i rozciągnięcie jej na zimno. Siatka jednolita ma sztucznie podniesioną granicę plastyczności, jak stal Isteg. Stosuje się ją niekiedy do uzbrojenia płyt konstrukcji żelbetowych. DAWKOWANIE BETONU Dawkowanie betonu, zwane także dozowaniem, polega na takim dobraniu ilościowym składników, a więc cementu, wody i kruszywa o najwłaściwszym uziarnieniu, aby otrzymany zarób posiadał dobrą urabialność, beton zaś po 28 dniach twardnienia wykazał wytrzymałość przewidzianą obliczeniami statycznymi danej konstrukcji żelbetowej. Oczekiwanie przez 28 dni na stwierdzenie wytrzymałości zaprojektowanej mieszanki jest zbyt długie i w praktyce niedogodne; z tego powodu wykonano szereg badań, mających na celu wcześniejsze zorientowanie się, jaką wytrzymałość uzyska beton po 28 dniach twardnienia. Continue reading „Siatka jednolita”