Wytyczne urbanistyczne.

Wytyczne urbanistyczne. Wytyczne te stanowią warunki, jakim powinna odpowiadać pod względem przestrzennym zamierzona budowla w ramach całego miasta, dzielnicy lub ulicy. Zagospodarowanie przestrzenne terenu przeznaczonego pod budowę powinno być podporządkowane ogólnym zasadom urbanistycznym określonym ogólnymi lub szczegółowymi planami zabudowania. W szczególności powinny być ustalone: 1) linie rozgraniczające (regulacyjne) teren budowlany od ulicy, 2) linie zabudowy które określają zewnętrzny zarys frontowej i tylnej ściany budynku, 3) sposób zabudowy (zwarty, luźny), 4) procent zabudowy (maksymalny), 5) wielkość i liczba prześwitów, 6) gabaryty budynków, 7) sposób użytkowania parterów, 8) obowiązek budowy garaży, 9) materiał elewacyjny, 10) rodzaj pokrycia dachowego itp. Wytyczne urbanistyczne mogą •być z góry ustalone, przy czym linie rozgraniczające i linie zabudowy powinny być wrysowane dokładnie na planach pomiarowych, powstałe zaś warunki podane w formie opisowej na załączniku lub ustalone w czasie projektowania z terenowymi władzami budowlanymi. Continue reading „Wytyczne urbanistyczne.”

Dane fizjograficzne

Dane fizjograficzne. Obejmują one analizę terenu przeznaczonego pod budowę z punktu widzenia geologicznego, struktury i wytrzymałości gruntu, jak również klimatu, nasłonecznienia, wiatrów, kotlin, wilgotności itp. Badani gruntu mają na celu ustalenie jakości jego warstw, . ich wzajemnego układu oraz poziomu wód gruntowych. Szczególnie ważne jest ustalenie wytrzymałości gruntu na żądanej głębokości, zależnej od głębokości posadowienia fundamentów (2,00-:-3,00 m od powierzchni terenu). Continue reading „Dane fizjograficzne”

Liczba kondygnacji w zalozeniach projektowych

Liczba kondygnacji w założeniach projektowych często jest z góry narzucona wytycznymi urbanistycznymi. Za kondygnację nadziemną uważa się parter i piętra bez poddaszy użytkowych ukrytych w bryle dachu. Kondygnacje mogą mieć różną wysokość. Jednakże ta sama kondygnacja najczęściej ma stałą wysokość, a to ze względów konstrukcyjnych. Możliwe są jednak różnice wysokości na jednej kondygnacji. Continue reading „Liczba kondygnacji w zalozeniach projektowych”

Powierzchnia ruchu

Przez wymagane efekty ekonomiczne należy rozumieć cel użytkowy, który powinien być osiągnięty i wyrażony w danych liczbowych. Może to być: 1) ilość mieszkań o danej liczbie pokoi w budynku wielorodzinnym, 2) liczba pokoi jedno- lub wieloosobowych w hotelu, 3) liczba łóżek w szpitalu, 4) liczba klas w budynku szkolnym, 5) wielkość produkcji rocznej w wkładach przemysłowych, 6) liczba miejsc w kinie lub teatrze. Uzyskanie większych efektów ekonomicznych pociąga za sobą zwiększenie powierzchni użytkowej, a także zwiększenie kubatury budynku. Liczbę m2 lub m3 potrzebną na jednostkę użytkową określają normatywy techniczne. Stanowią one podstawę do sporządzania założeń projektowych do określenia powierzchni użytkowej i kubatory budynku. Continue reading „Powierzchnia ruchu”

Zmarszczenie sie kory w górnej czesci galezi

Zmarszczenie się kory w górnej części gałęzi następuje wskutek występujących przy zginaniu pręta znacznych nieraz naprężeń ściskających, pękanie zaś w dolnej wypukłej części – wskutek występowania naprężeń rozciągających. Chcąc więc wykonać belkę żelbetową, na którą będą działały siły podobnie jak na gałąź, musimy w jej dolnej części dać wkładki stalowe, które są bardzo wytrzymałe na rozciąganie. Od góry zaś możemy tych kładek nie dawać, gdyż sam beton może przenieść dość duże naprężenie ściskające. Aby jednak wkładki stalowe spełniły swoje zadanie; muszą być ściśle spojone z betonem i w czasie zginania belki nie mogą się ślizgać. Należy stwierdzić, że beton odznacza się doskonałą przyczepnością do wkładek stalowych, co zapobiega przesuwaniu się ich w betonie. Continue reading „Zmarszczenie sie kory w górnej czesci galezi”

Ustalona dlugosc elementów obudowy

Ustalona długość elementów obudowy (np. długość bali przy obudowie drewnianej poziomej) powoduje konieczność podziału wykopu na odcinki odpowiadające tej długości oraz konieczność opracowania, zarówno dla robót wykopowych, jak i właściwych robót montażowo-budowlanych, metody wykonawstwa dla każdego odcinka osobno. Deskowanie takiego odcinka powinno stanowić odrębną całość, przy zapewnieniu stateczności obudowy. Nie mogą np. podłużne bale deskowania poziomego wystawać poza ustaloną sekcję wykopu (tzw. Continue reading „Ustalona dlugosc elementów obudowy”

punkt na dolnej krawedzi wykopu

Aby wyznaczyć położenie powierzchni poślizgu obieramy na powierzchni terenu dowolny punkt. Przez ten punkt oraz przez punkt na dolnej krawędzi wykopu prowadzimy spiralę logarytmiczną odpowiadającą podanemu wyżej równaniu. Krzywej tej odpowiada środek O leżący na prostej d1Dl Bryła gruntu – aod; znajduje się w równowadze przy działaniu na nią następujących sił – ciężaru bryły Wl, odporu FI na powierzchni poślizgu bdl oraz wypadkowej parcia gruntu Pl Ponieważ kierunek siły FI przechodzi przez środek krzywej 0, przeto biorąc moment pozostałych dwóch sił względem punktu O, otrzymamy Pl la = 1 l. skąd p = WIl, Wielkości la i l, oznaczają kolejno wielkości ramion sił P, i Wl. Można je bez trudu wyznaczyć korzystając z zależności geometrycznych, biorąc pod uwagę podaną wyżej wielkość charakteryzującą kierunek działania sił P, wypadkowej 0,45 do 0,55 H. Continue reading „punkt na dolnej krawedzi wykopu”

Siatka jednolita

Siatka jednolita (cięto-rozciągana) Siatkę jednolitą otrzymuje się przez rozcięcie blachy i rozciągnięcie jej na zimno. Siatka jednolita ma sztucznie podniesioną granicę plastyczności, jak stal Isteg. Stosuje się ją niekiedy do uzbrojenia płyt konstrukcji żelbetowych. DAWKOWANIE BETONU Dawkowanie betonu, zwane także dozowaniem, polega na takim dobraniu ilościowym składników, a więc cementu, wody i kruszywa o najwłaściwszym uziarnieniu, aby otrzymany zarób posiadał dobrą urabialność, beton zaś po 28 dniach twardnienia wykazał wytrzymałość przewidzianą obliczeniami statycznymi danej konstrukcji żelbetowej. Oczekiwanie przez 28 dni na stwierdzenie wytrzymałości zaprojektowanej mieszanki jest zbyt długie i w praktyce niedogodne; z tego powodu wykonano szereg badań, mających na celu wcześniejsze zorientowanie się, jaką wytrzymałość uzyska beton po 28 dniach twardnienia. Continue reading „Siatka jednolita”

Architektura 21szego wieku : „Come to Andalsnes” / Kristina Karlsson & amp; Pauliina Koskinen Tonboe

Dzięki uprzejmości Kristiny Karlsson i Pauliiny Koskinen Tonboe Kristina Karlsson i Pauliina Koskinen Tonboe otrzymali wspólną pierwszą nagrodę w konkursie pomysłów na rozwój projektu ndalsnes w Rauma w Norwegii.
Wśród 40 propozycji z całej Skandynawii, ich.
Przyjdź do.
Ndalsnes.
propozycja wyróżnia się najlepszą koncepcją planu głównego. Continue reading „Architektura 21szego wieku : „Come to Andalsnes” / Kristina Karlsson & amp; Pauliina Koskinen Tonboe”