Parcie hydrostatyczne wody

Przy poziomej obudowie ścian wykopu, grunt przylegający do wykopu jest odwodniony przed wykonaniem wykopu lub też w czasie trwania robót wykopowych. Stąd obliczenia statyczne dla takiej obudowy przeprowadzać należy, licząc się jedynie z obciążeniem jej gruntem, nie uwzględniając parcia wody. Parcie hydrostatyczne wody należy brać pod uwagę jedynie przy obliczaniu ścian szczelnych i to wtedy tylko, kiedy poziom wody gruntowej poza wykopem nie jest obniżony przez depresję. Dawniej wymiary obudowy wykopów były wyznaczane przy założeniu, że parcie gruntu rośnie wprost proporcjonalnie wraz z głębokością, podobnie jak parcie hydrostatyczne wody, tj. że dla wykopu o pewnej głębokości największe parcie wywiera grunt przy jego dnie. Zarówno teoria jak i praktyka zaprzecza temu założeniu. Teoria Coulomba, która posłużyła za podstawę takiego rozumowania, a która jest stosowana do obliczania ścian oporowych, polega na wyznaczeniu poziomego parcia gruntu na ścianę oporową w chwili, kiedy następuje ruch całej ściany w kierunku wykopu. [patrz też: mrówka kolorowanka, mrówka kolorowanka, mrówka kowalewo pomorskie ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kolorowanka mrówka kolorowanka mrówka kowalewo pomorskie