Wyróżnienie etapów w budowie domu

Polska branża budownictwa chyba każdemu kojarzy się z opóźnieniami. Celem ich niwelacji, wiele firm opracowuje harmonogram przeprowadzanych robót i się go skrupulatnie trzyma. Na potrzeby jego stworzenia, cały proces budowy został podzielony na stany: stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty  i prace wykończeniowe. Budowa domu na etapie stanu zerowego sprowadza się do wszelkich prac związanych z przygotowaniem ziemi pod fundament. Następnie robotnicy przystępują do prac związanych z wykonaniem fundamentu. Continue reading „Wyróżnienie etapów w budowie domu”

Zewnętrzne firmy za opłatą podejmują się budowania

Jeśliby cofnąć się w czasie, jeszcze trzydzieści lat temu, większość powstających w Polsce domów była budowana przez ich właścicieli i najbliższą rodzinę. Na powierzenie tej czynności firmie budowlanej mogła pozwolić sobie tylko najbogatsza część społeczeństwa, która pomimo zasobności portfela nie raz podejmowała decyzję o samodzielnej pracy fizycznej – odstraszał ich długi czas oczekiwania. Aktualnie budowa domu powierzana jest zewnętrznym firmom, które mając dostępny materiał i sprzyjające warunki pogodowe potrafią zakończyć swoje prace w przeciągu pół roku. W takiej sytuacji rola inwestora sprowadza się jedynie do podejmowania decyzji odnośnie doboru materiału, barw. Jest on także zobowiązany do regularnego opłacania fachowców jak i sprowadzanego materiału. Continue reading „Zewnętrzne firmy za opłatą podejmują się budowania”

Dane fizjograficzne

Dane fizjograficzne. Obejmują one analizę terenu przeznaczonego pod budowę z punktu widzenia geologicznego, struktury i wytrzymałości gruntu, jak również klimatu, nasłonecznienia, wiatrów, kotlin, wilgotności itp. Badani gruntu mają na celu ustalenie jakości jego warstw, . ich wzajemnego układu oraz poziomu wód gruntowych. Szczególnie ważne jest ustalenie wytrzymałości gruntu na żądanej głębokości, zależnej od głębokości posadowienia fundamentów (2,00-:-3,00 m od powierzchni terenu). Continue reading „Dane fizjograficzne”

Wytyczne urbanistyczne.

Wytyczne urbanistyczne. Wytyczne te stanowią warunki, jakim powinna odpowiadać pod względem przestrzennym zamierzona budowla w ramach całego miasta, dzielnicy lub ulicy. Zagospodarowanie przestrzenne terenu przeznaczonego pod budowę powinno być podporządkowane ogólnym zasadom urbanistycznym określonym ogólnymi lub szczegółowymi planami zabudowania. W szczególności powinny być ustalone: 1) linie rozgraniczające (regulacyjne) teren budowlany od ulicy, 2) linie zabudowy które określają zewnętrzny zarys frontowej i tylnej ściany budynku, 3) sposób zabudowy (zwarty, luźny), 4) procent zabudowy (maksymalny), 5) wielkość i liczba prześwitów, 6) gabaryty budynków, 7) sposób użytkowania parterów, 8) obowiązek budowy garaży, 9) materiał elewacyjny, 10) rodzaj pokrycia dachowego itp. Wytyczne urbanistyczne mogą •być z góry ustalone, przy czym linie rozgraniczające i linie zabudowy powinny być wrysowane dokładnie na planach pomiarowych, powstałe zaś warunki podane w formie opisowej na załączniku lub ustalone w czasie projektowania z terenowymi władzami budowlanymi. Continue reading „Wytyczne urbanistyczne.”